23. února 2023
Aneta Augustinová

Nebojme se hudebky

Hudební výchova je oblast pedagogiky, která se prolíná vzděláváním jedince od mateřské až po střední školu. Jedná se zároveň o oblast, která oproti ostatním školním předmětům nedostává velký prostor a bývá často opomíjena. Proč je hudební výchova důležitá? A kde ji lze v běžném životě uplatnit? Na to se podíváme v dnešním článku.

Rámcový vzdělávací plán ZŠ

Pokud se podíváme do RVP ZŠ zjistíme, že mezi základní očekávané výstupy žáků prvního stupně základních škol patří: dovednost zpívat v jednohlase; rytmizace a melodizace jednoduchých textů; schopnost využít jednoduché hudební nástroje; schopnost reakce pohybem na znějící hudbu, její dynamiku a melodii; schopnost rozpoznání některých hudebních nástrojů a kvality tónů a výrazných tempových a dynamických změn. K tomuto výstupu může pedagog využít různých postupů skrze aktivity v hodinách hudební výchovy. Pro nezasvěcené to může znít jako zatěžování dětí ve škole požadavky navíc, které nakonec v životě ani nevyužijí. Pojďme se ale podívat na to, proč má ve skutečnosti hudební výchova v RVP své místo.

Proč je hudební výchova důležitá

Během povinné školní docházky by mělo dítě získat všeobecný rozhled a k tomuto všeobecnému rozhledu patří také rozhled v oblasti hudební. Dítě by se mělo naučit nejen rytmické, pohybové, poslechové a pěvecké dovednosti, ale také získat povědomí jak o světových, tak i českých hudebních autorech. Možná nyní čtenáře opět napadá proč. Mezi řádky se totiž skrývá následující:

  • V hudební výchově se žák může naučit mimo uvedené také reprodukovat rytmus a melodii a během toho může zjistit, zda by ho hra na nějaký hudební nástroj bavila.
  • Dítě skrze hudební výchovu objevuje, jaká hudba se mu líbí a jak hudbu může využívat ve svém volném čase.
  • V hudební výchově se dítě naučí, kam se vydat za kulturou a jak zajímavé akce vyhledávat.
  • Dítě se také učí spolupráci ve třídě nebo v hudební skupině, což může posílit třídní kolektiv.
  • Žáci se skrze hudební aktivity učí vystupovat před publikem.
  • Dále se mohou učit pohybové nebo taneční kroky a tance. To využijí jak v tanečních, tak v dospělosti na společenských akcích.
  • Mimo výsledný tanec si ale musí zapamatovat sekvenci kroků a zopakovat je – to je vedle plánování důležitou součástí chování a jeho regulace.
  • Důležitou dovedností, kterou se každý v hudebce učí, je také práce se svým hlasem – tedy jak správně dýchat, artikulovat a intonovat.

Není toho málo, co na první pohled může být mezi řádky RVP skryto. Vedle pěveckých a poslechových dovedností však žáci mohou získat další dovednosti, které využijí nejen v ostatních školních předmětech, ale hlavně později v běžném a pracovním životě.

Webinář Nebojme se hudebky

Na některých školách mohou být hodiny hudební výchovy pojímány jako zábava a odpočinek, na jiných zase bohužel jako “nutné zlo”. Jak hudební výchovu učit zábavně? Zajímá vás konkrétní ukázka, jak to může s hudební výchovou vypadat na vaší škole? Jak můžete své žáky hudebně rozvíjet i v jiných předmětech a proč je vhodné některá rytmická cvičení zapojovat do ostatních předmětů? Webinář Nebojme se hudebky odpoví na všechny tyto otázky. Lektor vás všemi těmito tématy provede zážitkovou formou a dostanete konkrétní náměty, kterými můžete rozvíjet vokální, instrumentální a pohybové dovednosti vašich žáků. Kurz je vhodný pro učitele vyučující hudební výchovu na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do výuky a chtějí svou výuku zatraktivnit.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram