01. listopadu 2022
Marta Štefanidesová

Formativní hodnocení – jak poskytovat zpětnou vazbu žákům

Ačkoliv je formativní hodnocení považováno za nejúčinnější způsob poskytování zpětné vazby žákům, je v našich školách jen velmi málo rozšířeno a lze se s ním setkat spíše výjimečně. V našem webináři lektor Aleš Kozák vysvětlil, proč je důležité hodnotit formativně a jaké přínosy má takové hodnocení pro žáka a vyučujícího. Na Základní škole a Mateřské škole Ostašov v Liberci, kde lektor působí, pracují s formativním hodnocením již několik let, mohou se tak podělit o mnoho užitečných a inspirativních příkladů z praxe.

Výsledky vzdělávání žáka

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech učitelé v drtivé většině případů hodnotí známkami na škále 1-5. Tomuto hodnocení říkáme sumativní hodnocení. Za opak sumativního hodnocení se pak považuje formativní hodnocení – jedná se o průběžnou komunikaci mezi žákem a učitelem, jejímž cílem je zjistit, jak si žák při osvojování učiva vede a co potřebuje k tomu, aby se mu učení zvládalo lépe. Přičemž zpětnou vazbu o průběhu učení takto získává jak žák tak učitel. Tyto dva způsoby hodnocení se však vzájemně nevylučují, naopak se mohou v ideálním případě skvěle doplňovat.

Překážky v zavádění formativního hodnocení

Hlavní překážkou v zavádění formativního hodnocení na našich školách je jeho časová náročnost. Z mnohých příkladů velmi podrobné zpětné vazby žákům na ZŠ a MŠ Ostašov, které nám Aleš Kozák na konci webináře ukázal, je patrné, že tato metoda je velmi zdlouhavá a časově náročná. Ve zpracovaném kurzu uveřejněném v naší videotéce se dozvíte, kdy je a kdy není vhodné formativní hodnocení dělat a jak zabránit tomu, aby nás tato forma zpětné vazby zcela vyčerpala. Důležité také je, aby do hodnocení byli zapojeni žáci samotní – zpětnou vazbu totiž může podávat i žák sám sobě nebo žáci sobě navzájem.

Co vše potřebujeme, abychom mohli hodnotit formativně? Co je a co není formativní hodnocení? Jak najít společnou řeč mezi učitelem a žáky a jak ji dále budovat? Jak postupovat, když chceme formativní hodnocení zavést na naší škole? Pojďte se společně s námi dozvědět o formativním hodnocení více. Pojďte se zlepšit v tom, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu, naučte se nové přístupy a nástroje a nechte se inspirovat těmi, kteří už vědí, jak na to. Podívejte se na náš webinář zde.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram