25. srpna 2022
Nela Dostálová

Dyslexie a vyučování cizím jazykům

Právě osvojování cizích jazyků je jeden z největších problémů u žáků s dyslexií. Tímto tématem se již více než 40 let zabývá lektorka webináře doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Příčinou dyslexie je jiná stavba a funkce mozku. Není to tedy lenost, nepodnětné rodinné prostředí ani nevhodný způsob výuky. Dítě se ve většině případů s dyslexií rodí a za svoji poruchu nemůže. Nedostatečný rozvoj poznávacích procesů u dětí s dyslexií se tak negativně odráží ve výuce jazyků. Ovlivňuje například slovní zásobu dítěte, schopnost zvládat gramatické kategorie, vnímat sluchem hláskovou stavbu slov a manipulovat s hláskami ve slově.

Výuka čtení a písemného projevu

Základem pro výuku čtení i písemného projevu je fonemické uvědomění. Je to schopnost analyzovat mluvenou řeč na segmenty a manipulovat s nimi. Patří sem například tvoření slov spojením slabik či dělení slov na slabiky. Pokud se dítě učí cizí jazyk v předškolním věku či v prvním ročníku a neumí pracovat s písemnou stránkou jazyka, jsou vhodné úkoly na poznávání první hlásky.

Zvuková stránka jazyka

Velice důležitý je pro žáky rytmus, intonace a přízvuk. K tomu nám poslouží například písničky, říkadla a nahrávky. Pomůže nám také vizuální opora pro označení přízvuku nebo vytleskávání rytmu a využití pohybu ke znázornění melodie jazyka. Obecně je potřeba zapojit co nejvíce smyslů, ať už s pomocí zrcadla, zapojením gestikulace či dechu. U nejistých žáků pomáhá opakování slov ve skupině, aby se nestyděli mluvit.

Komunikace při výuce cizích jazyků

Komunikace je hlavním cílem při vyučování cizím jazykům. Našim cílem je, aby se dítě naučilo v cizím jazyce myslet a aby reagovalo na konkrétní situace. Neměli bychom tedy používat příliš český jazyk. Pozdravy, poděkování, opakující se pokyny, omluvy, jednoduchá sdělení můžeme používat v cizím jazyce.

Více o tomto tématu se dozvíte ze záznamu webináře Dyslexie a vyučování cizím jazykům, který se podrobněji zabývá doporučenými postupy při výuce angličtiny doma i ve škole. Součástí webináře jsou také informace o psychosociálních důsledcích nevhodného přístupu k jedinci s dyslexií a zkušenosti z praxe docentky Olgy Zelinkové.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram