Dyslexie a vyučování cizím jazykům

Dyslexie a vyučování cizím jazykům

Kategorie: Kurz
Seznam přání Sdílet
Sdílet kurz
Page Link
Sdílejte na sociálních sítí

O kurzu

Prezentace k dispozici ZDE.

Kurz je zaměřen na osvojování angličtiny popř. jiného cizího jazyka u žáků, studentů a dospělých s dyslexií. Teoretická východiska budou zaměřena na porozumění obtížím, které tvoří bariéru při výuce. Z nich vyplývá zdůvodnění doporučených postupů pro výuku. Náměty pro osvojování jednotlivých oblastí tvoří stěžejní část webináře.

Lektorka stručně zmíní příčiny (vývojový deficit v oblasti komunikace, zrakové a sluchové rozlišování) a projevy dyslexie. Tato část je nutná k porozumění podstaty dyslexie a volbě vhodných postupů ve výuce a též přístupů k jedinci s dyslexií. Více se budete zabývat doporučenými postupy při výuce angličtiny doma i ve škole. Postupně se zaměříte na nácvik čtení, osvojování slovní zásoby a gramatiky, na písemný projev, popř. další dovednosti. Důležitou součástí budou informace o psychosociálních důsledcích nevhodného přístupu k jedinci s dyslexií.

Olga Zelinková je docentka v oboru speciální pedagogika, působila na katedře speciální pedagogiky PedF UK a na katedře psychosociálních věd na HTF UK. Zabývá se diagnostikou a reedukací poruch učení od předškolního věku do dospělosti, poruchami chování, školní zralostí, pracovala s dětmi s mentální retardací. Byla zakládajícím členem a předsedkyní České společnosti „Dyslexie“. Je autorkou řady monografií týkajících se nejen poruch učení (Poruchy učení. Dyslexie v předškolním věku? Dyspraxie. Mám dyslexii - společně s M. Čedíkem), ale též pedagogické diagnostiky a pedagogiky Marie Montessori. Poslední kniha Dyslexie. Zaostřeno na angličtinu. vznikla ve spolupráci s M. Černou a H. Zitkovou. Založila nakladatelství DYS, kde vydává Cvičení pro dyslektiky, pracovní sešity pro nácvik čtení a psaní. Zabývá se poradenskou činností, působí jako lektorka vzdělávacích kurzů pro učitele. www.zelinkova.cz

Zobrazit více

Co se naučíte?

  • Seznámíte se s vybranými poznatky o dyslexii jako specifické poruše učení
  • Osvojíte si základní postupy při výuce cizího jazyka
  • Uvědomíte si důležitost individuálního přístupů k jedincům s dyslexií
Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram