Zásady ochrany soukromí

Tyto Zásady o ochraně soukromí („dále jen „Zásady“) upravují podmínky, za nichž ústav Česko.Digital, z. ú., IČO: 081 78 607, se sídlem Spěšného 391, 252 63 Roztoky, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 800 (dále jen „Česko.Digital“) zpracovává osobní údaje v souvislosti s aktivitami a službami při provozu webových stránek www.ucimeonline.cz a jiných webových stránek či profilů na sociálních sítích, které Česko.Digital provozuje a spravuje (dále jen „Webové stránky“).

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich Webových stránek cítili bezpečně a příjemně. Z tohoto důvodu respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a řídíme se těmito Zásadami.

S ohledem na výše uvedené Vás tak Česko.Digital těmito Zásadami informuje o tom, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu Česko.Digital využívá Vaše osobní údaje, a jaké informace o Vás jako uživateli Webových stránek může Česko.Digital zpracovávat.

1. Pojmy

Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o subjektu údajů;

Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

Subjektem údajů“ se rozumí jakákoli identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2. Základní informace o zpracovávání osobních údajů Česko.Digital

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě zákonného titulu, korektně, transparentním způsobem, a to pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje zpracováváme pouze v minimálním nezbytném rozsahu a ukládáme je ve formě umožňující Vaší identifikaci pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme takovým způsobem, aby byla dostatečně zajištěna jejich integrita a důvěrnost, tj. pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Klademe důraz na to, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Dodržujeme taktéž zásadu zdržení se zpracování osobních údajů a minimalizace údajů. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze, je-li to nezbytné pro dosažení účelu zpracování údajů nebo jak je stanoveno v různých lhůtách uchovávání stanovených zákonem. Pokud příslušný účel zanikne z důvodu odvolání Vašeho souhlasu a/nebo uplynutím zákonné lhůty pro uchovávání údajů, jsou příslušné údaje smazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Z výše uvedených důvodů používáme při provozování našich Webových stránek počítačová zabezpečení, jako je firewall a kódování údajů. Zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a procesní zabezpečení a využíváme spolehlivé poskytovatele IT služeb. Vzhledem k povaze internetu bychom Vás však rádi upozornili na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) a že úplná ochrana osobních údajů zamezující přístupu třetích osob není možná.

3. Právní důvody, účely a rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Česko.Digital je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje z následujících právních důvodů a pro následující účely:

 1. Zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněné zájmy Česko.Digital dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
 2. Poskytování, vylepšení a podpora našich Webových stránek

Abychom Vám umožnili zobrazit a užívat naše Webové stránky, zpracovává Česko.Digital za účelem technického zajištění, vylepšení provozu Webových stránek a monitorování jejich funkcí různé informace o Vašich online aktivitách, jako např. čas navštívení našich Webových stránek, doba setrvání na Webových stránkách, používání našich Webových stránek aj. (blíže k rozsahu zpracovávaných údajů viz bod 4 písm. b) - c) těchto Zásad). Informace, které Váš prohlížeč předá Česko.Digital při návštěvě Webových stránek, jsou však vždy následně anonymizovány, a proto Vás nelze na základě námi zpracovávaných IP adres identifikovat.

 1. Kontaktní formuláře

Pokud na našich Webových stránkách používáte pro Vaše dotazy adresované Česko.Digital kontaktní formulář, používáme Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy a jakýchkoli dalších uvedených údajů k vyřízení Vámi položeného dotazu.

 1. Zpracování osobních údajů návštěvníků Webových stránek

V případě, že na našich Webových stránkách zveřejníte jakékoliv osobní údaje (např. Vaše jméno, příjmení, či jakýkoliv komentář), může Česko.Digital tyto osobní údaje zpracovávat ve Vámi uveřejněném rozsahu za účelem reakce na Váš příspěvek.

 1. Zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení
 2. Zasílání Newsletteru

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, máte právo odhlásit se (zrušit svůj souhlas s uložením nebo použitím Vašich osobních údajů) kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ nebo kliknutím na odkaz v newsletteru. Pokud se chcete odhlásit (zrušit svůj souhlas s ukládáním nebo používáním vašich osobních údajů), můžete nám také poslat e-mail na následující e-mailovou adresu privacy@cesko.digital.

Vaše osobní údaje budou ukládány do doby, než se z odběru Newsletteru odhlásíte (odvolání souhlasu s ukládáním nebo používáním vašich osobních údajů), jinak po dobu 5 let od udělení souhlasu, ledaže by nám právní předpisy umožňovaly uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování.

4. Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů:

 1. Údaje získané od Vás jakožto subjektu údajů

Primárně shromažďujeme ty osobní údaje, které nám o Vaší osobě sám dobrovolně poskytnete (např. v souhlasu se zpracováním osobních údajů) nebo údaje, které získáme v souvislosti s Vašimi dotazy, připomínkami, žádostmi apod.

 1. Nástroje webové analytiky

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají naše Webové stránky rovněž online webové analytické služby a sociální pluginy. Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

 1. Záznamové soubory

Česko.Digital a poskytovatelé hostingu Webových stránek zaznamenávají ve svých databázích údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je umístěna webová prezentace našich Webových stránek. Kdykoli tak navštívíte naše Webové stránky, Váš internetový prohlížeč odešle automaticky některé informace na server Webových stránek, aby umožnil komunikaci mezi Vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace jsou uloženy v tzv. záznamových souborech.

Záznamové soubory obsahují především informace o:

 1. typu a verzi prohlížeče, který používáte;
 2. typu a verzi Vašeho operačního systému;
 3. internetových stránkách, z nichž jste na naše Webové stránky stránku přišli;
 4. internetových stránkách, které z našich Webových stránek navštěvujete;
 5. IP adrese Vašeho počítače;
 6. datu, času a úspěšnosti vyhledání našich Webových stránek;
 7. času Vašeho přístupu na Webové stránky a době Vašeho setrvání na Webových stránkách;
 8. objemu předávaných dat mezi serverem a Vaším počítačem;
 9. počtu návštěv a průměrném času stráveném na našich Webových stránkách.

Údaje v záznamových souborech jsou z bezpečnostních důvodů uchovávány pouze po dobu trvání účelu zpracování. Pokud daný účel uchovávání záznamových souborů již netrvá, jsou záznamové soubory okamžitě vymazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné z důvodu poskytnutí důkazů, nebudou vymazány do okamžiku, kdy bude příslušný případ uzavřen.

Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na Česko.Digital s tímto dotazem obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

5. Příjemci Vašich osobních údajů

Česko.Digital sdílí Vaše osobní údaje v rámci své komunity v souladu s hodnotou otevřenosti, kterou Česko.Digital zastává a přijalo jako svůj standard.

Česko.Digital předává za podmínek stanovených platnými právními předpisy Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Výše uvedenými příjemci osobních údajů jsou zejména tyto kategorie příjemců:

 • administrátoři našich Webových stránek,
 • externí právní zástupci;
 • orgány činné v trestním řízení, soudy, správní orgány tam, kde to Správci ukládají právní předpisy.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů. Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a neexistuje žádný další účel, pro který bychom byli oprávněni osobní údaje zpracovávat, provádíme výmaz osobních údajů.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu provedeme výmaz osobních údajů také v případě, kdy svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, poté, co Vás o této skutečnosti informujeme.

Konkrétně Vaše osobní údaje zpracováváme po níže uvedenou dobu:

 1. Doba zpracování osobních údajů nezbytná pro oprávněné zájmy Česko.Digital dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
 2. Poskytování, vylepšení a podpora našich Webových stránek

Poté, co opustíte naši Webovou stránku, vymažeme nebo anonymizujeme vaši IP adresu, s výjimkou případů, kdy (i) povinnost uchovat IP adresu ukládají právní předpisy či rozhodnutí správních či soudních orgánů, a (ii) ji potřebujeme pro uplatnění a vymáhání případných našich nároků vůči Vám či naši obrany proti Vámi uplatněným nárokům vůči nám (po dobu promlčecí lhůty).

 1. Kontaktní formuláře

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřešení Vašeho dotazu. Dále uchováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy pro vymáhání případných nároků vůči Vám či z Vaší strany vůči nám (např. po dobu běhu promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem).

 1. Zpracování osobních údajů návštěvníků Webových stránek

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k poskytnutí reakce na Váš příspěvek. Dále uchováváme Vaše osobní údaje pro účely vymáhání případných našich nároků vůči Vám či Vašich nároků vůči nám (např. po dobu promlčecí lhůty).

 1. Zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení
 2. Zasílání Newsletteru

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let od udělení souhlasu, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Česko.Digital uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování.

7. Předávání údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU a/nebo EHP.

8. Vaše práva jako subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte následující práva:

 1. Právo na informace
 2. Právo na přístup k osobním údajům
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 5. Právo na omezení zpracování
 6. Právo na přenositelnost údajů
 7. Právo vznést námitku
 8. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
 9. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Výše uvedená práva můžete s výjimkou práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit prostřednictvím žádosti některým ze způsobů stanovených níže. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

 1. Právo na informace

Vždy Vás prostřednictvím těchto Zásad a případně dalších oznámení o zpracování osobních údajů budeme stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od Vás získáváme osobní údaje. Pokud nezískáváme osobní údaje přímo od Vás, poskytneme Vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, ale nejpozději do jednoho měsíce, ledaže poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí (např. nedisponujeme žádným kontaktním údajem na Vaši osobu).

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, sdělíme Vám informace, které požadujete nebo jež nám ukládají právní předpisy.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže ve své žádosti uvedete, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací.

 1. Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Veškeré opravy osobních údajů oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných příjemcích.

 1. Právo na výmaz / právo být zapomenut

Vaše osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. proti zpracování Vašich osobních údajů vznesete námitku a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Česko.Digital vztahuje;
 6. osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Česko.Digital vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Česko.Digital pověřena;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Veškeré výmazy osobních údajů oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Na Vaši žádost Vás taktéž informujeme Vás o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto notifikováni.

Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek odmítneme Vaše osobní údaje vymazat, informujeme Vás o tom ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti, odůvodníme užití výjimky a poučíme Vás v souladu s požadavky platných právních předpisů.

 1. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

 1. popíráte-li přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. uplatnil/a jste právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

V důsledku omezení zpracování osobních údajů můžeme předmětné osobní údaje nadále ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech budete předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 1. osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě Vašeho souhlasu;
 2. osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně;
 3. jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného Vašeho souhlasu; nebo
 4. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Za osobní údaje poskytnuté Česko.Digital jsou považovány údaje, které jste nám přímo, vědomě a aktivně sdělil/a např. prostřednictvím formuláře, ale rovněž osobní údaje generované na základě Vaší aktivity při používání našich Webových stránek, jako např. lokalizační údaje, data přihlášení do aplikace apod.

Vaše osobní údaje přeneseme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Námi získané osobní údaje jste oprávněn/a předat jinému správci osobních údajů. Ve své žádosti můžete zvolit, zda máme osobní údaje poskytnout Vám nebo zda využijete právo na to, aby Vaše osobní údaje byly Česko.Digital předány přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

 1. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Česko.Digital máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete. Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

V případě obdržení námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo zda Vaše osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, informujeme Vás o tom, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračujeme. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, informujeme Vás o tom, zpracování ukončíme a provedeme výmaz osobních údajů.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 1. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Vaše osobní údaje zpracováváme s respektem k Vašemu právu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se Vás významně dotýká, a to včetně profilování (tj. jakékoli formy automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v jejich použití k rozboru, odhadu nebo hodnocení určitých aspektů týkajících se Vás – např. pracovního výkonu, ekonomické situace, zájmů, apod.).

Při správě Vašich osobních údajů Vás však můžeme učinit předmětem automatizovaného rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého právního řádu současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud k takovému rozhodnutí udělíte výslovný souhlas.

 1. Právo podat stížnost

Nesouhlasíte-li s naším vyřízením Vaší žádosti, můžete proti našemu postupu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 1. elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 2. prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 3. telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 4. písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

nebo případně u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie.

 1. Jak uplatnit Vaše práva a jak získat bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů

Pro uplatnění Vašich výše uvedených práv a v případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo zpracování Vašich osobních údajů můžete využít vzorový formulář (k dispozici ke stažení zde), nebo nás můžete taktéž kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů:

Kontaktní údaje Česko.Digital

Korespondenční adresa: Spěšného 391, 252 63 Roztoky

E-mail: privacy@cesko.digital

Česko.Digital, z. ú.

Projekt Učíme online vznikl jako aktivita dobrovolníků neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy, GUG.cz, Google ČR, Microsoft ČR a dalšími partnery.
Nyní je projekt realizován Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram